فرم استخدام در شرکت آریاچرم

تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید!
 • روز/ماه/سال
 • نام محل کار قبلیتاریخ شروعپایاننام سمتمیزان حقوق دریافتیعلت ترک شغل 
  افزودن یک ردیف جدید
  در صورت موجود، سه شغل آخر خود را وارد کنید!
  میزان حقوق دریافتی را به تومان وارد کنید!
 • فقط عدد(تومان) وارد کنید!
 • بدون صفر (0) وارد کنید : 912
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.